Regulamin konkursu "Etui Twoim okiem"

Regulamin konkursu fotograficznego „Etui Twoim okiem”


I Zasady ogólne

1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę Select Łukasz Czechowski, ul. Łąkowa 35, 44-200 Rybnik, NIP: 651-159-73-96, właściciela domeny i Sklepu Internetowego www.etusilikonowe.pl,

  3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 1.05.2021r. do 15.06.2021r., przy czym zakup promocyjny jest możliwy do 31.05.2021r do godziny 23:59:59. Termin przesłania zdjęcia konkursowego mija 15.06.2021r. o godzinie 23:59:59. Wyniki Konkursu będą opublikowane do 30.06.2021 do godziny 23:59:59.
 2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
 3. Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz promowanie marki etui silikonowe.

 

II Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Etui twoim okiem” opisany w niniejszym Regulaminie;

Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu;

Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, dokonanie Zakupu promocyjnego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie do Konkursu zdjęcia konkursowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dodanie zdjęcia konkursowego jako komentarz pod postem konkursowym na Facebookowym profilu Organizatora;

Post konkursowy na portalu Facebook na profilu Organizatora – przypięty wpis konkursowy na portalu Facebook pod którym należy dodać komentarz w postaci zdjęcia konkursowego.   https://www.facebook.com/etuisilikonowe

Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu autorskiego zdjęcia konkursowego na temat: „Etui twoim okiem” (dalej: „zdjęcie konkursowe”). Zdjęcie konkursowe musi być wykonane w formacie: jpg i rozmiarze maksymalnie 5MB. Zdjęcie powinno przedstawiać produkty zakupione w sklepie internetowym etui silikonowe i w ciekawy sposób zachęcać do korzystania z akcesoriów samochodowych.

Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Laureatów Konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji:

 • Łukasz Czechowski
 • Andrzej Kozyrski
 • Magdalena Kleczka

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

 • − zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • − kreatywność;
 • − oryginalność;
 • − jakość wykonania.

Zdjęcie konkursowe musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • − autorem pracy musi być Uczestnik;
 • − praca musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 • − na zdjęciu konkursowym może (ale nie musi) znajdować się wizerunek wyłącznie Uczestnika (na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku innej osoby/osoby trzeciej);
 • − Uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania zadania konkursowego.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać wizerunku osób trzecich, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

 • − zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
 • − wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
 • − stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • − wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
 • − zachęcać do popełnienia samobójstwa;
 • − promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 • − naruszać jakichkolwiek praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marek produktów promocyjnych, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;

Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum jednego dowolnego produktu ze sklepu internetowego www.etuisilikonowe.pl. Zakup musi być dokonany w sklepie internetowym od 1.05.2021 do 31.05.2021r i musi być udokumentowany jednym oryginałem Dowodu zakupu. Zakupów produktów można dokonywać w dowolnym czasie, jednak w Konkursie biorą udział produkty kupione wyłącznie w okresie trwania konkursu. Zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie;

Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny i oryginalny, tzn. taki, który jest wystawiony przez Sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

III Wytyczne i tematyka konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich zainteresowanych tematyką i zasadami konkursu, niezależnie od poziomu zaawansowania fotografowania.

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem konkursu jest „Etui twoim okiem”. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania dostarczyć do Organizatora zgodną z tematyką fotografię. Na zdjęciu muszą być produkty zakupione w sklepie internetowym etuisilikonowe.

4. Zasady oraz szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w punkcie IV.

IV Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

 1. Zgłoszenie prac odbywa się poprzez:

        1) przesłanie zdjęcia jako komentarz pod postem konkursowym na Facebookowym profilu Organizatora.

  https://www.facebook.com/etuisilikonowe

        2) zachowanie dowodu zakupu promocyjnego przez cały okres trwania konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu Laureatów będziemy prosić o przesłanie potwierdzenia dowodu zakupu.

2. Zgłoszenia można przesyłać do 15.06.2021 r. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń, pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego i odrębnego wykonania Zdjęcia konkursowego, jednakże jedna osoba, może otrzymać w całym Konkursie tylko jedną nagrodę.

4. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. W sytuacjach budzących wątpliwości, komisja konkursowa może poprosić Uczestnika o wgląd w plik/pliki źródłowe celem weryfikacji autorstwa.

5. Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody uprawnionych.

6. Zdjęcia niespełniające wymogów nie będą brały udziału w konkursie.

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu (sponsora), w tym członkowie jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

8. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje poniższe zapisy:

A. Autorskie prawa  majątkowe  do  zdjęcia  wraz  z  prawami  zależnymi,  przechodzą  na  Organizatora w momencie dodania zdjęcia konkursowego pod postem na portalu Facebook i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania zdjęciem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania zdjęcia w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) profil społecznościowy Organizatora (Facebook, Instagram)

c) strona internetowa Organizatora (etuisilikonowe.pl)

d) wprowadzania do obrotu;

e) publicznego wykorzystania.

B. W przypadku, gdy na zdjęciu konkursowym znajduje się wizerunek uczestnika – udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora prawa do wizerunku, w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w tym w celu dokonania weryfikacji zgłoszenia do Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu),

C. Ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;

D. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw autorskich lub osobistych.

 

V Ocena prac i nagrody

1. Nadesłane prace będą poddane ocenie komisji konkursowej.

2. Komisja konkursowa przyzna dwie pierwsze następujące nagrody główne oraz dwa wyróżnienia:

      1) za I miejsce: Bon paliwowy na stację benzynową BP o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)     

      2) za II miejsce: Bon paliwowy na stację benzynową BP o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych)     

      3) za I, i II wyróżnienie: Kupon do naszego sklepu www.etuisilikonowe.pl o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

3. Decyzja komisji konkursowej dotycząca wyników zostanie ogłoszona do dnia 30.06.2021 r. na profilu facebookowym Organizatora.

4. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników i zobowiązują się do przekazania przyznanej nagrody w terminie 14 dni.

VI Reklamacje


1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z konkursem.

2. Reklamacja powinna zawierać:

      1) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
      2) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
      3) adres korespondencyjny.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnik zostanie powiadomiony listem na adres podany w reklamacji lub mailem.

4. Reklamacje powinny być składane w najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.


VII Postanowienia końcowe

1. W terminie 7 dni od opublikowania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię i nazwisko, adres dostawy nagrody na terytorium Polski oraz numer telefonu. Niepodanie powyższych informacji przez zwycięzcę w określonym terminie lub podanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę prawa do nagrody.

2. Organizator zastrzega prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. W razie skorzystania z tego prawa, Organizator poinformuje o nowej treści regulaminu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej.

3. Organizator ma prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

4. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

5. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej fotografii.

Organizator ma prawo do:

      1) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
      2) wykluczenia uczestnika z konkursu,
      3) odmowy przekazania nagrody,
      4) do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody (w przypadku wcześniej przyznanych nagród).

6. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej


VIII Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe osób nagrodzonych będą przetwarzane przez Organizatora – jako administratora danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, w szczególności przyznania i doręczenia nagrody oraz opłacenia podatku, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Organizator może udostępniać zebrane od osoby nagrodzonej dane osobowe firmie kurierskiej. Dane w postaci imienia i nazwiska zwycięzców mogą być udostępniane publicznie na:

      1) profilu społecznościowym Organizatora i Sponsora (Facebook, Instagram).
      2) stronie internetowej Organizatora (www.etuisilikonowe.pl).
      3) drukowanym katalogu Organizatora.

Organizator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu Facebookowym Organizatora lub osobiście w siedzibie Organizatora.

5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją konkursu Organizator przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie oraz przez okres niezbędny do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), bądź też do czasu posiadania udzielonej zgody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie i otrzymanie nagrody.


Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl